Percillen shkresat e MASR ne lidhje me perjashtimin nga tarifat e studimit dhe perfitimin bursave 08.01.2019

SHKRESA NR. 102. PER PERFITIMIN E BURSAVE

SHKRESA NR. 103 PER KUFIRIN MAX TE TARIFES

SHKRESA NR. 104 PERJASHTIMI NGA TARIFA

SHKRESA NR. 108 KATEGRITE E INDIVIDEVE TE CILET PLOTESOJNE PER ULJE TARIFE