Vendimi nr.56 date 27.09.2019 te Senatit Akademik dhe Vendimin nr.57 date 27.09.2019 te Senatit Akademik; Urdheri i Rektorit nr.95 dhe nr.96 date 04.10.2019

Vendimi nr.56  date 27.09.2019 te Senatit Akademik "Per nisjen e procedurave per krijimin e Komisionit te Perhershem per promovimin e Personelit Akademik ne UMT" dhe Vendimi nr.57 date 27.09.2019  te Senatit Akademik  "Per nisjen e procedurave per krijimin e Komisionit te Perhershem per per dhenien e Grades Shkencore "Doktor" ne nivel njesie kryesore ne UMT"; Urdheri i Rektorit nr.95 dhe nr.96 date 04.10.2019 ne lidhje me percaktimin e kritereve ne zbatim te vendimeve me lart.