Procesi zgjedhor per komisionin e perhershem per marrjen e titullit "Doktor"

Shkresa e Rektorit date 08.11.2019

Shkresa KIZ date 08.11.2019

Per procesin zgjedhor - KIZ