Urdher nr 33 date 26.12.2019

Urdher nr.33 date 26.12.2019 te Dekanatit teĀ  Fakultetit te Mjekesise per ngritjen e komisionit te perhershem per dhenien e grades shkencore "Doktor" ne Fakultetin e Mjekesise, UMT