Doktoratura

Dr. Fitim SKERAJ

VLERËSIMI  I  AFTËSIVE   PUNONJËSVE   SHËRBIMIT SHËNDETËSOR  PARËSOR   KOSOVË  NGA  KËNDVËSHTRIMI  I POLITIKË-BËRËSVE  DHE  I  VENDIM-MARRËSVE