Urdhera dhe Udhezime

Menyra e perllogaritjes se nevojave pedagogjike dhe ngarkeses mesimore ne Fakultetin e Mjekesise.

Urdher i Dekanit Nr.16 date 13.09.2017

Proçedurat e punësimit të personelit akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2017-2018   Publikuar 22/09/2017

Urdhër Nr.418 datë 20.09.2017 për caktimin e datës së fillimit të vitit akademik 2017-2018 në institucionet e arsimit të lartë 

Vendim Nr.15 datë 25.09.2017 për ngritjen e njësisë e projekteve dhe marrdhënieve ndërkombëtare në Fakultetin e Mjekësisë.   

RIMIRATIMI I BUXHETIT TE UMT PER VITIN 2017    Publikuar 28/09/2017  

Vendim Nr.16 Date 28.09.2017 per pranimet ne ciklin e dyte te studimeve "MASTER PROFESIONAL" dhe "MASTER SHKENCOR" ne Fakultetin e Mjekesise per vitin akademik 2017-2018

Vendim Nr.17 Date 28.09.2017 per ngritjen e komisionit te vleresimit te kandidateve aplikante ne programet e studimeve "MASTER PROFESIONAL" dhe "MASTER SHKENCOR" ne Fakultetin e Mjekesise per vitin akademik 2017-2018

Njoftim mbi pagesen e tarifes se Specializimeve  Publikuar 05/10/2017

Kriteret e aplikimit dhe perzgjedhjes per Master ne Shendet Publik  Publikuar 05/10/2017

Vendim Nr.1599/69 Prot. per rishperndarjen e kuotave nga trojet  Publikuar  05/10/2017

Percillet aplikimi i El1dona Sheraj

Vendimet e Bordit te Administrimit mbi miratimin e listes se studenteve qe perjashtohen nga tarifa vjetore e studimit dhe per vendosjen e afatit per pranimin e dokumentave per studentet e ciklit te dyte.   Publikuar 05/10/2017

Miratohen listat paraprake me renditjen e kandidateve per transferim studimi ne programet e studimit MSC ne Mjekesi te Pergjithshme dhe MSC ne Farmaci per vitin akademik 2017-2018  Publikuar 06/10/2017

Udhezimi i Rektorit Nr.1 date 18.10.2017 per " Regjistrimin e kandidateve ne kuotat  paplotesuara sipas programeve te studimit ne Universitetin e Mjekesise 2017-2018"    Publikuar 18/10/2017

Vendim Nr. 27 date 15.11.2017 i Bordit te Administrimit  Publikuar 01/12/2017

Vendim Qarkullues Nr.30 date 29.12.2017 per "Miratimin e listave te studenteve qe perjashtohen ose perfitojne reduktim te tarifes se shkollimit per vitin akademik 2016-2017,ne Fakultetin e Mjekesise, UMT.       Publikuar 04/01/2018

Vendim Qarkullues Nr.31 date 29.12.2017 per "Miratimin e dokumentacionit vertetues per statusin ligjor te studenteve te regjistruar ne programet e studimeve te ciklit te pare, te ciklit te dyte dhe ne programet e integruara te studimeve te ciklit te dyte, ne UMT, qe aplikojne per perjashtim ose reduktim te tarifes se shkollimit, per vitin akademik 2017-2018.   Publikuar 04/01/2018

Vendim Nr. 19 date 21/12/2017 per menyren e pageses se tarifes se shkollimit te specializanteve ne Fakultetin e Mjekesise.  Publikuar 15/01/2018

Vendim i Bordit te Administrimit Nr.2 date 19.01.2018 

Vendim i Senatit Akademik  Nr. 75, datë 21.12.2017 "Per miratimin ne parim te personelit akademik me kohe te pjesshme per vitin akademik 2017-2018, per Fakultetin e Mjekesise"  Publikuar 23/01/2018

Rregullorja e Zgjedhjeve per Keshillin Studentor ne UMT  Publikuar 29/01/2018

Vendim Nr.1 date 15.02.2018  Publikuar 15.02.2018 

Detajimi i grantit per vitin 2018   Publikuar 22.02.2018 

VKM Nr.112 date 23.02.2018 " Per percaktimin e kritereve per fitimin e grades shkencore "Doktor" dhe te standarteve shteterore per fitimin e titujve akademik "Profesor i Asociuar" dhe "Profesor"  Publikuar 07/03/2018

Urdher Nr.9 date 30.03.2018  Publikuar 30/03/2018

Vendimi i dekanit per regjistrimet e fituesve per Specializim Afatgjate ne Mjekesi, viti akademik 2017-2018

Urdher i Dekanit Nr.11 date 31.05.2018

Kriteret dhe vendet vakante per personel akademik me kohe te pjesshme per vitin akademik 2018-2019  Publikuar 07/09/2018

VKM Nr.531 , date 11. 9.2018 PER MIRATIMIN E KODIT TE CILESISE SE ARSIMIT TE LARTE  Publikuar 18/09/2018

Percillet aplikimi i Elidona Sheraj   Publikuar  25/09/2018

Dokumentat ligjore në kuadër të procedurës administrative të aplikimeve për përzgjedhjen e drejtuesve të shërbimeve universitare të Qendrës Spitalore Universitare ‘Nënë Tereza’

Vendimi Nr.47 date 01.11.2018 i Bordit te Administrimit

Urdheri i rektorit nr.102 date 15.11.2018

SHPALLJA E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E INTERVISTËS DHE DATAT E INTERVISTAVE Publikuar 22.11.2018

Vendim Nr.51 date 10.12.2018 "Per shpalljen e aplikimeve per tre anetare te KZFM, UMT

Dergohet per zbatim vkm 723 date 06.12.2018

Vendimi i perbashket Senat Akademik dhe Bord Administrimi  Publikuar 04.01.2019

Percillen shkresat e MASR ne lidhje me perjashtimin nga tarifat e studimit dhe perfitimin bursave 08.01.2019  Publikuar 15/01/2019

Vendim Nr.6 i Bordit te Administrimit per shperndarjen e Grantit te vitit 2019  Publikuar 17.01.2019

Vendim i Rektoratit nr.1 date 22.01.2019  Publikuar 22.01.2019

Vendimet e Bordit te Administrimit - Perfitimi i Bursave dhe perjashtimi nga tarifa e shkollimit  Publikuar 31/1/2019

Udhezimi i MAS nr.29 date 10.09.2018  Publikuar 05/2/2019

Urdher nr.4 date 08.02.2019 

Udhezimi nr.2 - Specializimet  Publikuar 21/2/2019

Kriteret e pranimit  Publikuar 5/3/2019

Vendimi nr.226 date 17.04.2019  Publikuar 25/4/2019

Vendime te Bordit te Administrimit date 25.04.2019  Publikuar 07/05/2019

Vendimi Nr.40 i Bordit te Administrimit date 04.07.2019  Publikuar 11/07/2019

 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit