Organizimi i zgjedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në UMT

Rregullore për organizimin e zgjedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 1, datë 12.05.2020 “Për konstituimin e Komisionit Institucional Zgjedhor (KIZ) në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 2, datë 12.05.2020 “Për zgjedhjen e kryetarit të Komisionit Institucional Zgjedhor (KIZ) në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” 

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.3, datë 13.05.2020 “Për miratimin e numrit të qendrave të votimit për njësitë kryesore dhe vulave për KIZ, KZF, të kryetarit të KZF-ve dhe të KQV, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.4, datë 13.05.2020 “Për llogaritjen e afateve proceduriale nga Komisioni Institucional Zgjedhor (KIZ) në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.5, datë 13.05.2020 “Për ngritjen e KZF dhe përcaktimit të numrit të anëtarëve të KZF, në njësitë kryesore të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 6, datë 13.05.2020 “Për shpalljen e aplikimeve për anëtar në komisionet e zgjedhjeve ne fakultete (KZF), në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.7, datë 14.05.2020 “Për shpalljen e hapjes së aplikimeve dhe pranimin e dokumentacionit për kandidatët për Rektor në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr.8, datë 14.05.2020 “Për shpalljen e hapjes së aplikimeve dhe pranimin e dokumentacionit për kandidatët për anëtarë të Senatit Akademik në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

 

_________________________________________________

FLETE APLIKIMI KZF PERSONEL AKADEMIK   

FLETE APLIKIMI KZF STUDENT   

Formular aplikimi per kandidatet per anetare te Senatit Akademik ne UMT (personel akademik)   

 

Formular Deklarimi per kandidatet per anetare te Senatit Akademik ne UMT (personel akademik)   

 

Formular aplikimi per kandidatet per anetare te Senatit Akademik ne UMT (student)   

 

Formular vetdeklarimi per kandidatet per anetare te Senatit Akademik ne UMT    

 

Formular aplikimi per kandidatet per rektor ne UMT   

 

Formular deklarimi per kandidatet per rektor ne UMT    

 

Formular vetedeklarimi per kandidatet per rektor ne UMT