Manuale - Platforma per mesimin online

Manual për pedagogun Platforma online EasyWeb LMS

Manual- Administrimi i pedagogut dhe studentëve

Manual për pedagogun Microsoft Teams

Vendimi i Rektorit nr 1 date 14.01.2021 per implementimin e platformes online EASYWEB LMS