KRITERET PER VEND VAKAND PER STAF AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME

DEPARTAMENTI I PEDIATRISE

DEPARTAMENTI I SEMIOLOGJISE KLINIKE DHE IMAZHERIKE

DEPARTAMENTI KIRURGJI E PERGJITHSHME

DEPARTAMENTI I SHENDETIT PUBLIK

DEPARTAMENTI I SEMUNDJEVE TE BRENDSHME

DEPARTAMENTI I LENDEVE BIOMJEKESORE DHE EKSPERIMENTALE