Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi
Në përputhje me misionin e Fakultetit te Mjekesise  qëllimi njësisë së edukimit në vazhdim do të jetë ofrimi i aktiviteteve të edukimit në vazhdim sipas parimeve të edukimit mjeksor bashkëkohor dhe standarteve dhe kritereve të përcaktuara në dokumentin rregullator të akreditimit duke u bazuar në nevojat e mjekëve, farmacistëve dhe stomatologëve me qëllim përmirësimin e praktikave të përditshme mjeksore të ketyre profesionistëve në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar.

Objektivat
I. Promovim i edukimit në vazhdim (EV)
II. Trajnimi në lidhje me edukimin në vazhdim
III. Planifikimi dhe menaxhimi i aktiviteteve te EV për personelin e FM/QSUT