Lidhje ndihmëse

Lidhje ndihmëse

Lidhje ndihmëse me website të tjerë
Edukim në Vazhdim On-Line
Organizma e Shoqata Ndërkombëtare të Edukimit në Vazhdim
Materiale Mësimdhënie
  • MedEdPORTAL (www.aamc.org/mededportal)  a free peer-reviewed publication service and repository for medical and oral health teaching materials, assessment tools, and faculty development resources
  • Family Medicine Digital Resources Library (www.fmdrl.org)  free digital library with teaching resources for all levels of family medicine education
  • Health Information Assets Library (HEAL) (www.healcentral.org/index.jsp)  free high quality digital materials for health sciences education

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit