Doktoratura

Dokumentacioni i doktoraturave

Kerkesat e dosjes

Rregullore

Rregullore e korrektuar

Kriteri ligjor

Kriteret ligjore qe duhen plotesuar për kerkimin e titullit “Doktor”

Viti akademik 2009-2010 ; 2010-2011

( Dosja duhet plotesuar duke u nisur nga keto kritere)

 

Gjatë periudhës së studimeve të doktoratës, përpara paraqitjes në provimin e doktoratës,

studenti duhet të ketë plotësuar kushtet e mëposhtme:

 

 

a)                          të ketë realizuar, së paku, tri referime ose paraqitje (poster) shkencore, nga të cilat një referim ose paraqitje duhet të jetë mbajtur në një veprimtari shkencore ndërkombëtare (simpozium, konferencë, kongres) i pranuar në bazë të një vlerësimi paraprak shkencor dhe i botuar në “Proceedings), të indeksuar me kod ISBN-je:

 

 

-          Referime ose paraqitje (poster) ne aktivitete shkencore (gjithsej):  ______________________________

 Referime ose paraqitje (poster) neveprimtari shkencore ndërkombëtare (simpozium, konferencë, kongres) i pranuar në bazë të një vlerësimi paraprak shkencor dhe i botuar në “Proceedings), të indeksuar me kod ISBN-je:   gjithsej:  ___________________________

 

 

-  Te detajohen veprimtarite shkencore me autoret, titujt e punimeve, web-site dhe ISBN e revistes ose permbledhjeve te abstrakteve  ku jane botuar:

 

  

b)                          të ketë botuar, si autor i parë, së paku tre artikuj shkencorë në revista shkencore. Së paku, njëri prej artikujve duhet të jetë botuar ose pranuar për botim në një revistë shkencore ndërkombëtare, me bord editorial;

 

-          Artikuj shkencore si autor i parë, në revista shkencore (gjithsej

 

-          Artikuj shkencore si autor i parë, në revista shkencore  një revistë shkencore ndërkombëtare, me bord editorial (gjithsej):______

 

 

 c)                           Të ketë përgatitur dhe paraqitur në Këshillin e Profesorëve të fakultetit disertacionin, së bashku me një përmbledhje, të miratuar nga udhëheqësi shkencor. Struktura e disertacionit dhe e përmbledhjes së tij përcaktohen në rregulloren e studimeve të doktoratës.

 

-         Dizertacioni i plote i hartuar sipas rregullores ne ___3____ kopje, e firmosur

-         Miratimi i Udheheqesit Shkencor

-          Përmbledhja e dizertacionit, e miratuar nga udhëheqësi shkencor ne _____ kopje, e firmosur

 

 VO : Dokumentacioni duhet te jete i verifikueshem dhe te paraqiten origjinalet e punimeve si dhe web-site-t respektive, te firmosura ne cdo faqe.(botimet,referimet ose posterat rreth temes se dizertacionit)

 

 

 

EMRI MBIEMRI,    FIRMA                                                                                 DATA  

 

 


 

 

Kriteri ligjor 2

Kriteret ligjore qe duhen plotesuar për kerkimin e titullit “Doktor”

Viti Akademik 2011-2012

( Dosja duhet plotesuar duke u nisur nga keto kritere)

 

 Gjatë periudhës së studimeve të doktoratës, përpara paraqitjes në provimin e doktoratës, studenti duhet të ketë plotësuar kushtet e mëposhtme:

 

 a)                          të ketë realizuar, së paku, tri referime ose paraqitje (poster) shkencore, nga të cilat dy referime ose paraqitje duhet të jetë mbajtur në një veprimtari shkencore ndërkombëtare (simpozium, konferencë, kongres) i pranuar në bazë të një vlerësimi paraprak shkencor dhe i botuar në “Proceedings), të indeksuar me kod ISBN-je:

 

 

-          Referime ose paraqitje (poster) ne aktivitete shkencore (gjithsej):  ______________________________

 Referime ose paraqitje (poster) neveprimtari shkencore ndërkombëtare (simpozium, konferencë, kongres) i pranuar në bazë të një vlerësimi paraprak shkencor dhe i botuar në “Proceedings), të indeksuar me kod ISBN-je:   gjithsej:  ___________________________

 

 

-  Te detajohen veprimtarite shkencore me autoret, titujt e punimeve, web-site dhe ISBN e revistes ose permbledhjeve te abstrakteve  ku jane botuar:

 

 

b)                          të ketë botuar, si autor i parë, së paku tre artikuj shkencorë në revista shkencore. Së paku, dy prej artikujve duhet të jetë botuar ose pranuar për botim në një revistë shkencore ndërkombëtare, me bord editorial;

 

-          Artikuj shkencore si autor i parë, në revista shkencore (gjithsej

 

-          Artikuj shkencore si autor i parë, në revista shkencore  një revistë shkencore ndërkombëtare, me bord editorial (gjithsej):______

 

 

 c)                           Të ketë përgatitur dhe paraqitur në Këshillin e Profesorëve të fakultetit disertacionin, së bashku me një përmbledhje, të miratuar nga udhëheqësi shkencor. Struktura e disertacionit dhe e përmbledhjes së tij përcaktohen në rregulloren e studimeve të doktoratës.

 

-         Dizertacioni i plote i hartuar sipas rregullores ne ___3____ kopje, e firmosur

-         Miratimi i Udheheqesit Shkencor

-          Përmbledhja e dizertacionit, e miratuar nga udhëheqësi shkencor ne _____ kopje, e firmosur

 

 VO : Dokumentacioni duhet te jete i verifikueshem dhe te paraqiten origjinalet e punimeve si dhe web-site-t respektive, te firmosura ne cdo faqe.(botimet,referimet ose posterat rreth temes se dizertacionit)

 

 

 

EMRI MBIEMRI,    FIRMA                                                                                 DATA


Shtojca Nr.3

SHTOJCA 3: Kërkesat sipas rregullores së programit të studimeve të Doktoratës në UMT për gradën “Doktor”

 

Kandidati:     

 

 

                                                                                REFERIME SHKENCORE:        

 

(Të ketë realizuar, së paku, 3 referime ose paraqitje  (poster) shkencore, nga të cilat 1 referim ose paraqitje duhet të jetë mbajtur në një veprimtari shkencore ndërkombëtare (simpozium, konferencë, kongres), i pranuar në bazë të një vlerësimi paraprak shkencor dhe i botuar në “Procceedings” të indeksuar me kod ISBN-je.)

I)                    TEMA

II)                  I MBAJTUR NË:

 

III)                BOTIM NË

“PROCEEDINGS”(po ose jo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTIME SHKENCORE SI AUTOR I PARË:

 

(Të ketë botuar, si autor i parë, së paku tre artikuj shkencorë në revistat shkencore. Së paku, njëri prej artikujve duhet të jetë botuar ose pranuar për botim në një revistë shkencore ndërkombëtare, me bord editorial.)

I)                    TITULLI

 

 

 

II)                  BOTUAR NË :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISERTACIONI

 

(Të ketë përgatitur dhe paraqitur në Këshillin e Profesorëve të Fakultetit disertacionin, së bashku me një përmbledhje të miratuar nga udhëheqësi shkencor. Struktura e disertacionit dhe i përmbledhjes së tij përcaktohen në rregulloren e studimeve  të doktoratës.)

TEMA

MIRATIMI I PËRMBLEDHJES NGA UDHËHEQËSI

(PO OSE JO)

                                                                                  

 

 

 

 

 

DATA E REGJISTRIMIT

 

DATA E MBROJTJES

 

 

 

           

 

 

 

JURIA

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit