Në kuadër të Programit të BE Horizon Europe për Kërkimin- Shkencor dhe Inovacionin , Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit – AKKSHI, ju fton të aplikoni me projekt-propozimet tuaja në Thirrjet:

Në kuadër të Programit të BE Horizon Europe për Kërkimin- Shkencor dhe Inovacionin , Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit – AKKSHI, ju fton të aplikoni me projekt-propozimet tuaja në Thirrjet:
• Culture, creativity and inclusive society (HORIZON)
• Cybersecurity (HORIZON)
• Digital, Industry and Space (HORIZON)
• Protection and Security (HORIZON)
• Climate, Energy and Mobility
• Buildings and Industrial Facilities in Energy Transition (HORIZON)
• Clean, Safe and Accessible Transport and Mobility (HORIZON)
• Climate Science and Solutions (HORIZON)
• Communities and Cities (HORIZON)
• Energy Storage (HORIZON)
• Energy Supply (HORIZON)
• Energy Systems and Grids (HORIZON)
• Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment (HORIZON)
• Smart Mobility (HORIZON)
• Cultural Heritage (HORIZON)
• Democracy and Governance (HORIZON)
• Social and Economic Transformations (HORIZON)
• Advanced Computing and Big Data (HORIZON)
• Advanced Materials (HORIZON)
• Artificial Intelligence and Robotics (HORIZON)
• Circular Industries (HORIZON)
• Emerging enabling technologies (HORIZON)
• Key Digital Technologies (HORIZON)
• Low-Carbon and Clean Industries (HORIZON)
• Manufacturing Technologies (HORIZON)
• Next Generation Internet (HORIZON)
• Space, including Earth Observation (HORIZON)
• European innovation ecosystems
• Joint programmes close to innovators (HORIZON)
• Promote and co-fund innovation programmes (HORIZON)
• European Research Council (ERC)
• Agriculture, Forestry and Rural Areas (HORIZON)
• Bio-based Innovation Systems in the EU Bioeconomy (HORIZON)
• Biodiversity and Natural Resources (HORIZON)
• Circular Systems (HORIZON)
• Environmental Observation (HORIZON)
• Food Systems (HORIZON)
• Seas, Oceans and Inland Waters (HORIZON)
• Health
• Health Care Systems (HORIZON)
• Environmental and Social Health Determinants (HORIZON)
• Health throughout the Life Course (HORIZON)
• Infectious Diseases, including poverty-related and neglected diseases (HORIZON)
• Non-Communicable and Rare Diseases (HORIZON)
• Tools, Technologies and Digital Solutions for Health and Care, including personalised medicine
• Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
• Reforming and enhancing the European R&I System
• Citizen science (HORIZON)
• Dissemination and exploitation (HORIZON)
• Ethics and integrity (HORIZON)
• Evidence based R&I (HORIZON)
• Gender equality (HORIZON)
• International cooperation (HORIZON)
• Open science (HORIZON)
• Support for policy makers (HORIZON)
• Research infrastructures
• Opening, Integrating and Interconnecting Research Infrastructures (HORIZON)
• Reinforcing European Research Infrastructure policy and International Cooperation (HORIZON)
• The innovation potential of European Research Infrastructures and activities for Innovation and Training
• The European Innovation Council (EIC)
• Additional EIC activities (HORIZON)
• The Accelerator (HORIZON)
• Widening participation and spreading excellence
• ERA-Chairs (HORIZON)
• Fostering brain circulation of researchers and excellence initiatives (HORIZON)
• Further supporting actions (HORIZON)
• Teaming (HORIZON)
• Twinning (HORIZON)
Nëpërmjet aplikimit tek thirrjet Horizon Europe- çdo universitet apo institucion kërkimor në Shqipëri ka mundësi që të fuqizojë kapacitetet kërkimore, akademike apo menaxheriale.
Gjithashtu bëhet e mundur që studiues , akademikë apo menaxherë të kërkimit shkencor nga vende të BE-së apo të tjerë të mund të lëvizin lirshëm dhe të shkëmbejnë njohuritë e tyre.
Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë paguan çdo vit një kontribut në këtë program në mënyrë që të mundësojë pjesëmarrjen e studiuesve shqiptarë për të aplikuar në thirrjet e ndryshme që shpallen në çdo vit të programit.
Do të donim të risillnim në vemendjen tuaj se mundësitë për aplikim në Programin Horizon Europe janë si me poshtë :
I.Aplikimi si Institucion ( Projektet bashkëpunuese-Collaborative Research Projects)
II.Aplikimi si Individ Studiues(Projektet individuale Kërkimore-Shkencore- Individual Research Projects
I.Aplikimi si Institucion ( Projektet bashëkpunuese Kerkimore- Shkencore-Collaborative Research Projects) ka dy forma :
1. Aplikimi si Koordinator Projekti( Project Coordinator) çka do të thotë se Universiteti apo një prej instituteve të saj mund të shfaqë dëshirën të aplikojë në njerën prej thirrjeve si Koordinator( Drejtues) . Kjo do të kërkonte fillimisht nisjen e një procesi nga Universiteti, apo Institutit respektiv të saj për të krijuar një konsorcium apo rrjet me institute apo qendra kërkimore respektive nag vendet e BE-së apo të Ballkanit ( minimumi i anëtareve te konsorciumit është 3 dhe numri më i preferueshëm për suksess është 10-20 ) ku ti parashtroni projekt-idene e aplikimit e të marrë prej tyre miratimin që kërkojne ti bashkengjiten këtij konsorciumi.
Shënim: Kjo mënyrë aplikimi ofron më shumë fonde për institucionin por kërkon kapacitete të mira administrative, financiare e të shkrimit të projektit dhe eksperiencë në menaxhim projektesh me shuma të mëdha
2. Aplikimi si Partner Projekti/Project Partner çka do të thotë se Universitetet apo Institutet në vartesi të tij i bashkohen një konsorciumi që drejtohet nga universitete apo qendra kërkimore nga vendet e BE-së apo të rajonit, në bazë të një kërkesë që mund tu vijë prej tyre.
Si mund të ndërtoni një partneritet për aplikim në Programin Horizon Europe
a)Çdo Universiteti , fakultet, departament , institut apo individ studiues mund të shprehë interesin e tij për partneritet në thirrje të caktuara duke kontaktuar Pikat Kombëtare të Kontaktit (NCP) Horizon Europe.
b)Një mundësi për partneritet është pjesëmarrja në rrjetin e COST ( European Cooperation in Science and Techology) http://www.cost.eu/
c) te kontaktoni me kolege në universitete të tjera të rajonit apo BE apo me kolege nga universitete që keni marreveshje bashkepunimi apo binjakezimi nëse janë duke u pergatitur për të aplikuar në njerën nga këto thirrje e të shprehi interesin për partneritet
II.Aplikimi si Individ Studiues(Projektet individuale Kërkimore-Shkencore- Individual Research Projects
1.Mund të aplikoni si Individë Studiues/Individual Researcher .
Shënim:Për këto aplikime mund të zgjidhni Marie Slodovska Curie Actions - MSCA e cila ofron Doktoratura, Post Doktoratura etj, dhe ERC Grant - Grantet e Këshillit Europian të Kërkimit Shkencor.
 
Bashkëngjitur do të gjeni : Thirrjet Horizon Europe 2021-2022 me Topic.

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit